Kbelští sokoli

Dokumenty ke stažení

Zde je seznam užitečných dokumentů.

Všechny kategorie - Akce - Nábor - Palmeiras zpravodje - Vzory smluv, žalob, žádostí zdarma - Zábava - Zápasy

Ke stažení 47 souborů o celkové velikosti 15.56 MB.


- 22.5 kB - 2705x - přidán 6. 11. 2008 Čt 12.30 v kategorii Vzory smluv, žalob, žádostí zdarma
- 20.5 kB - 2346x - přidán 6. 11. 2008 Čt 12.29 v kategorii Vzory smluv, žalob, žádostí zdarma
- 36 kB - 2611x - přidán 6. 11. 2008 Čt 12.28 v kategorii Vzory smluv, žalob, žádostí zdarma
- 22 kB - 2360x - přidán 6. 11. 2008 Čt 11.54 v kategorii Vzory smluv, žalob, žádostí zdarma
- 192.81 kB - 29743x - přidán 5. 11. 2008 St 22.23 v kategorii Vzory smluv, žalob, žádostí zdarma
Kupní smlouvy, smlouvy o výpůjčce movité věci
 
Kupní smlouva obchodní na dodání zboží
Kupní smlouva o prodeji movité věci – obecná
Kupní smlouva na prodej automobilu  nejstahovanější vzory smluv
Kupní smlouva na prodej motocyklu
Plná moc na převod automobilu na dopravním inspektorátu
Smlouva o výpůjčce movité věci - obecná
Smlouva o výpůjčce movité věci automobilu
 
Smlouvy o dílo
Smlouva o dílo - stavba 
 
Zprostředkovatelské smlouvy
  
Zprostředkovatelská smlouva exkluzivní - prodej domu
Zprostředkovatelská smlouva exkluzivní - prodej bytu
Zprostředkovatelská smlouva exkluzivní - prodej nebytového prostoru
Zprostředkovatelská smlouva exkluzivní - prodej pozemku
Zprostředkovatelská smlouva exkluzivní - prodej komerčního objektu
Zprostředkovatelská smlouva exkluzivní - prodej  rekreačního objektu
Zprostředkovatelská smlouva neexkluzivní - prodej domu
Zprostředkovatelská smlouva neexkluzivní - prodej bytu
Zprostředkovatelská smlouva neexkluzivní - prodej nebytového prostoru
Zprostředkovatelská smlouva neexkluzivní - prodej pozemku
Zprostředkovatelská smlouva neexkluzivní - prodej komerčního objektu
Zprostředkovatelská smlouva neexkluzivní - prodej rekreačního objektu 
Zprostředkovatelská smlouva na převod obchodního podílu
Smlouva o zprostředkování obchodu
Výpověď smlouvy o zprostředkování
 
Smlouvy mandátní, o obch. zastoupení, o vykonání činnosti
Mandátní smlouva
Smlouva o obchodním zastoupení 
Smlouva o ubytováni
Smlouva o přepravě nakladu
   
Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce
Pracovní smlouva
Dohoda o provedeni práce
Dohoda o hmotné odpovědnosti
Skončení pracovního poměru dohodou
 
Plná moc
Plná moc - obecná
 
 
Ostatní
Vzor žaloby k rozhodčímu řízení   
kalkulátor poplatků za rozhodčí řízení  
- 43 kB - 2504x - přidán 5. 11. 2008 St 22.07 v kategorii Vzory smluv, žalob, žádostí zdarma

Darovací smlouva – darování nemovitosti – formulář zdarma ke stažení.

zdroj: www.zbynekmlcoch.cz

- 48.5 kB - 2506x - přidán 5. 11. 2008 St 21.56 v kategorii Vzory smluv, žalob, žádostí zdarma

Zdarma ke stažení vzor výpovědi dohodou a vysvětlení pojmů týkajících se výpovědi.

zdroj: www.zbynekmlcoch.cz

- 100.23 kB - 2214x - přidán 5. 11. 2008 St 13.54 v kategorii Vzory smluv, žalob, žádostí zdarma
» 303/1995 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě
» 258/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník
» 513/1991 Sb. Obchodní zákoník
» 099/1963 Sb. Občanský soudní řád
» 040/1964 Sb. Občanský zákoník
» 140/1961 Sb. Trestní zákon
» 002/1993 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
» 001/1993 Sb. Ústava České republiky
» 586/1992 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů
» 344/1992 Sb. Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
» 585/2004 Sb. Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
» 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
» 129/2000 Sb. Zákon o krajích (krajské zřízení)
» 001/1992 Sb. Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.
» 116/1990 Sb. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor
» 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)
» 151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
» 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
» 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
» 082/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
» 059/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
» 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
» 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
» 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
» 094/1963 Sb. Zákon o rodině
» 100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení
» 117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
» 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
» 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
» 048/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
» 026/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách
» 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
» 265/1992 Sb. Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
» 455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
» 463/1991 Sb. Zákon o životním minimu
» 500/2004 Sb. Zákon správní řád
» 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce
» 072/1994 Sb. Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
- 29 kB - 2213x - přidán 5. 11. 2008 St 13.38 v kategorii Vzory smluv, žalob, žádostí zdarma

Informace o plné moci

Použití plné moci, rozdíl mezi dohodou a plnou mocí

Při právním úkonu se může osoba nechat zastoupit na základě smluvního ujednání s jinou osobou (ať už fyzickou či právnickou). K tomu slouží tzv. dohoda o plné moci. Jedná se o smlouvu uzavřenou mezi zmocněncem (ten, co zastupuje) a zmocnitelem (ten, který se nechává zastoupit). Tato dohoda nemusí mít písemnou formu. Od ní musíme odlišovat plnou moc, tedy to, čím bude zmocněnec prokazovat třetím stranám, že je oprávněn za zmocnitele jednat. Tato plná moc musí být písemná ve dvou případech – je-li vyžadována písemná forma pro úkon, který má zmocněnec provést, nebo se netýká jen určitého úkonu. Generální (všeobecná) plná moc se uděluje zejména advokátům (k zastupování před soudem). Ve všeobecné plné moci není specifikován určitý úkon, který má být proveden, proto musí být písemná. V praxi se na jedné listině nachází jak dohoda o udělení plné moci, tak i plná moc jako průkaz vůči třetím osobám.

Náležitosti plné moci

Plná moc musí obsahovat určení stran – musí identifikovat zmocnitele i zmocněnce (jménem, rodným číslem, bydlištěm) tak, aby nebyli zaměnitelní s jinými osobami. Musí v ní být uvedeno, v čem je zmocněnec zmocnitele oprávněn zastupovat (např. formulací … je zmocněn ke všem úkonům nutným k prodeji domu č. …). Nesmí zde chybět datum udělení plné moci a podpis zmocnitele. Z toho, že se často na jedné listině vyskytuje jak dohoda o plné moci tak plná moc jako průkaz vůči třetím osobám, často vyplývá i to, že se na listině vyskytuje i podpis zmocněnce (s jeho vyjádřením, že zmocnění přijímá).

Konec platnosti plné moci

Plnou moc upravuje občanský zákoník v § 31 a dalších. §33b říká, kdy plná moc zaniká:

  • provedením úkonu, na který byla omezena,
  • je-li odvolána zmocnitelem,
  • je-li vypovězena zmocněncem,
  • zemře-li zmocněnec.

Plná moc zaniká také smrtí zmocnitele, nevyplývá-li z jejího obsahu něco jiného. Zánikem právnické osoby, jež je zmocněncem nebo zmocnitelem, zaniká plná moc jen tehdy, nepřecházejí-li její práva a závazky na jinou osobu. Zmocnitel se nemůže platně vzdát práva plnou moc kdykoliv odvolat.

zdroj: www.zbynekmlcoch.cz

- 139 kB - 3684x - přidán 10. 9. 2008 St 11.06 v kategorii Akce

Další listy: 1-10 11-20 21-30 31-40 41-47

 RSS - články   RSS - komentáře   RSS - novinky 
© 2008 Šak